УНДП Србија пројекат

Уз подршку Развојног програма уједињених нација - Србија (УНДП), почетком децембра месеца 2008. године, Удружење "Свети Спас" је отпочело реализацију шестомесечног пројекта под називом "Информацијом до бољег стандарда". Пројекат подразумева подршку расељеним лицима са Косова и Метохије у квалитетнијем информисању о актуелним фондовима и програмима који су намењени овој популацији а тичу се побољшања услова њиховог живота.

Дугорочни циљ пројекта је допринос побољшању животних услова ИРЛ, информисањем о повластицама у области запошљавања и образовања које се нуде у Србији као инструменти за њихову локалну интеграцију. Краткорочни циљ је повећана информисаност интерно расељених лица, на територији Града Београда, о могућностима коришћења стипендија за редовно школовање и грантова за преквалификацију које пружају држава, међународне и локалне невладине организације у Удружења грађана кроз информативно-образовну кампању.

Пројекат ће се реализовати кроз медијско информисање (радио, телевизија, интернет), директан рад са корисницима на терену и у канцеларији Удружења (јавне презентације, правно саветовање, употреба рачунара и интернета од стране ИРЛ), дистрибуцију информативног и едукативног материјала (лифелти, плакати, брошуре). Имплементација пројекта предвиђа континуиране контакте сарадника и волонтера Удружења са интерно расељеним лицима у приватном смештају, непризнатим колективним центрима, представницима Колективних центара, и Националне службе за запошљавање (НСЗ), како би се размениле информације битне за одрживост расељених. Главно тежиште имплементације пројекта се базира на нивоу Града Београда (Београд, Лазаревац, Младеновац).

Ради лакшег досезања до што већег броја расељених, пројекат предвиђа сачињавање и дистрибуцију више хиљада информативних летака и постера са релевантним информацијама, брошуру, као и могућност коришћења интернета у просторијама Удружења. Сарадници Удружења ће поред помоћи у коришћењу интернета расељенима бити на располагању и за пружање бесплатне правне помоћи. Услуге бесплатне правне помоћи могу се добити у канцеларијама Удружења, понедељком, средом и петком у времену од 9 - 12 часова.

Правна помоћ се може добити и путем електронске поште: pravnapomoc@svetispas.org

УНДП Мрежа локалних организација

Поред Удружења "Свети Спас" у реализацији пројекта УНДП-а укључене су и следеће организације:

• "Божур" из Смедеревске Паланке, са пројектом ________________

• "Југ" из Краљева, са пројектом ________________

• "Женски Ромски центар" из Лазаревца, са пројектом _______________

• "Нови свет" из Београда, са пројектом ________________

Подршка горе наведених локалних невладиних организација од стране УНДП-а представља наставак активности УНДП-ја на јачању капацитета локалних невладиних организација (Удружења грађана) као би она била у стању да на време и одоварајући начин одговоре на непосредне потребе интерно расељених лица, да сарађују као партнери у формулисању националног одговора на питање интерно расељених лица и да обезбеде одрживост удружења у фокусу развоја.

Поред умрежавања, други основни циљ УНДП-ја је да пружи подршку у јачању будућег партнерства локалних невладиних организација са централним и локалним државним установама, које за циљ имају унапређење постојећих услова живота интерно расељених лица, узимајући у обзир њихове приоритете и потребе. Пројекат такође пружа подршку ревизији Националне стратегије за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица и активно учешће удружења ИРЛ у том процесу.

У оквиру пројекта УНДП је омогућио организацијама да пројектним предлозима предвиде преквалификацију и оспособљавање расељених за доходовне активности, као и доделу мањих грантова (бесповратне помоћи) за започињање сопственог бизниса. Већи број организација је у оквиру пројекта омогућио једном броју најуспешнијих полазника трајно ангажовање (запослење). Иако су финансијска средства, а самим тим и борј обухваћених корисника, скромна, пројекат представља допринос побољшању финансијског положаја једног броја ИРЛ и могућност за наставак сличне активности у наредном периоду са већим бројем корисника.

Оваквим приступом према локалним удружењима која се баве помоћи расељенима УНДП препознаје да су удружења интерно расељених лица кључна за олакшавање дијалога између интерно расељених лица и локалне власти у месту боравка, као и између расељених и потенцијалних повратника са општинама у покрајини Косово под контролом УН. УНДП предвиђа да ће удружења из мреже коју подржава, наставити да раде као све важнији партнер локалних и централних органа власти, као и међународне заједнице, у испуњавању потреба расељених, кроз координисан приступ свим расељеним лицима широм региона, а играће и кључну улогу у превенцији даљег расељавања, одрживости повратака и реинтеграцији у места порекла, као и привременим процесима интеграције у местима расељења.

Повратак
Галерија
  • image 1
  • image 2
  • image 3
  • image 4
  • image 1
  • image 2
  • image 3
  • image 4
Подршка